Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) izsludina Ģenerālo asambleju, kas 27. martā plkst.9.00 norisināsies Radisson Blu Daugava Hotel, Kuģu ielā 24, Rīgā. Sesijas divi aktuālākie jautājumi būs LOK statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana, nostiprinot tajos papildināto LOK biedru struktūru, un balsošana par reorganizācijas līgumu, kas paredz kārtību, kādā Latvijas Sporta Federāciju padome (LSFP) tiks pievienota LOK.

Lai juridiski iesāktu apvienošanās procesu, atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam starp LOK un LSFP jānoslēdz rakstveida reorganizācijas līgums, kas pirms tam, ar 2/3 balsu no klātesošajiem biedriem, jāapstiprina abu minēto organizāciju biedru sapulcēs (27. martā). Lai visi varētu ar līgumprojektu iepazīties, tas kopš 26. februāra publicēts olimpiade.lv mājas lapā – Reorganizācijas līguma projekts.


Tiklīdz abu minēto organizāciju biedru sapulcēs tiks nobalsots par reorganizācijas procesu, secīgi tiks parakstīts arī reorganizācijas līgums, pienācīgā kārtā publicēts paziņojums Latvijas Vēstnesī, kā arī informēti visi zināmie kreditori. Šobrīd izstrādātais plāns paredz, ka apvienošanās process, ar pieteikumu Biedrību un nodibinājumu reģistrā par reorganizācijas līguma stāšanos spēkā, orientējoši noslēdzas 12. jūlijā.  Reorganizācijas procesa rezultātā LSFP visas savas saistības un mantu nodod LOK un beidz pastāvēt. 


Reorganizācija paredz atvērtākas, spēcīgākas un vienotākas organizācijas izveidi, kas gala rezultātā sastāvētu no 101 biedra (tajā skaitā 26 asociētajiem biedriem). Šobrīd, iespējams, vairāk kā iepriekš, vienots redzējuma formulējums un izsvērtāki pieņemtie lēmumi ir nozarei būtiski nepieciešami. Vienotas organizācijas izveide palīdzētu risināt efektivitātes jautājumus, samazinot administratīvās izmaksas un veicinot laika resursu ekonomiju starp amatpersonām un biedriem, kā arī sadarbībā ar Valsts institūcijām, kurām turpmāk komunikācija veidotos ar vienu partneri. Sagaidāms, ka apvienotajā organizācijā sniegto pakalpojumu klāsts kļūtu kvalitatīvāks, nodrošinot skaidrākus atbildību sadalījumus, tiešāku kontaktu, kā arī ātrāku un precīzāku informācijas apriti. 


Lai LOK varētu pārņemt visas LSFP saistības, nepieciešams apstiprināt izmaiņas LOK statūtos ne tikai biedru sarakstā un statusos, bet arī to tiesībās. Tāpat veiktas izmaiņas arī LOK organizācijas struktūrā un pārvaldes institūcijā. Turpmāk paredzēts, ka LOK prezidents ir LOK Izpildkomitejas priekšsēdētājs un vada tās darbu, savukārt ikdienas LOK darbību vada ģenerālsekretārs un divi valdes locekļi, kas visi kopā veido LOK Valdi. LOK Izpildkomiteju turpmāk veidos 20 locekļi – LOK prezidents, 10 Olimpisko sporta veidu federāciju pārstāvji, 4 LOK biedru pārstāvji, Asociēto sporta veidu federāciju pārstāvis, Atlētu komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Paralimpiskās komitejas pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis un SOK loceklis. Neskatoties uz to, ka likums neparedz statūtu izmaiņu izskatīšanu reorganizācijas procesā iesaistītajiem biedriem, LOK, ievērojot labas pārvaldības principus, šo jautājumu ir vairākkārt prezentējusi visiem biedriem, organizējusi klātienes diskusijas un sniedz iespēju ar tiem iepazīties pirms biedru sapulces olimpiāde.lv mājas lapā – LOK Statūtu projekts.


Plašāka informācija par Ģenerālo asambleju - https://www.olimpiade.lv/lok/lok-ga