LOK Ģenerālās asamblejas pārskata - vēlēšanu sesija, 04.06.2024.

Ar šo, atbilstoši Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) Statūtu punktiem 7.2. un 7.7., kā arī to attiecīgajiem apakšpunktiem, saskaņā ar LOK Izpildkomitejas 2024. gada 17. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5.1. (Protokols Nr.5), LOK Valde paziņo, ka LOK Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlēšanu sesija notiks 2024. gada 4. jūnijā, pulksten 09.00 (reģistrācija no pulksten 08:00), Radisson Blu Daugava Hotel, Kuģu ielā 24, Rīgā.

Ģenerālās asamblejas sesijas Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:
1) Pārskats par LOK darbību 2021. – 2024. gados;
2) LOK individuālo locekļu vēlēšanas un LOK ĢA sastāva izveidošana;
3) Debates;
4) LOK Prezidenta, Ģenerālsekretāra, Izpildkomitejas vēlēšanas;
5) LOK Revīzijas komisijas vēlēšanas.

Atbilstoši LOK Statūtu punktam 7.7.2., katram LOK biedram – Olimpiskā sporta veida federācijai – ir tiesības izvirzīt kandidātus ievēlēšanai par:
- par LOK Individuālajiem locekļiem;
- par LOK Prezidentu;
- par LOK Ģenerālsekretāru;
- par LOK IK locekli un, ievēlēšanas gadījumā Izpildkomitejā, arī par vienu no 3 (trim) LOK Viceprezidentiem;
- par LOK Revīzijas komisijas locekli.

No katras Olimpiskā sporta veida federācijas ievēlēšanai iespējams izvirzīt ne vairāk kā divus (dažādu dzimumu) kandidātus ievēlēšanai par LOK Individuālajiem locekļiem, ne vairāk kā vienu kandidātu LOK Prezidenta amatam, vienu kandidātu LOK Ģenerālsekretāra amatam, vienu kandidātu LOK IK locekļa amatam un vienu kandidātu LOK Revīzijas komisijas locekļa amatam.
Lūdzam rūpīgi iepazīties ar pievienoto LOK Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikumu (Vēlēšanu nolikumu), tai skaitā LOK Individuālo locekļu un LOK IK sastāva ievēlēšanas kārtību un nosacījumiem.

Lai pieteiktu kandidātus ievēlēšanai par LOK Individuālajiem locekļiem, LOK Prezidentu, LOK Ģenerālsekretāru, LOK IK locekļiem un LOK Revīzijas komisijas locekļiem, LOK Statūtu punkta 7.7.3. un LOK Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikuma (Vēlēšanu nolikuma) punkta 3. kārtībā informācija par izvirzītajiem kandidātiem, iekļaujot iesniegumā arī kandidāta dzīvesgājuma aprakstu un viņa rakstisku piekrišanu būt izvirzītam un, ievēlēšanas gadījumā, pildīt uzliktos pienākumus, kā elektroniski parakstītu dokumentu jānosūta uz LOK oficiālo e-pasta adresi ([email protected]) vai jāiesniedz LOK Valdei personīgi ne vēlāk kā 1 (vienu) kalendāro mēnesi pirms vēlēšanu sesijas, tas ir līdz 2024. gada 7. maijam. Iesniegums sagatavojams, aizpildot šīs vēstules pielikumā pievienoto formu.

Kandidātu saraksti un par kandidātiem iesniegtie publiskojamie dati visiem kandidātiem vienlaicīgi tiks publicēti LOK tīmekļa vietnē olimpiade.lv, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieteikšanas termiņa beigām.

Pieteiktie kandidāti ir aicināti iesaistīties vēlēšanu kampaņā un digitālā formātā iesniegt publicēšanai LOK tīmekļa vietnē olimpiade.lv ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms sesijas:
- kandidāta fotoportretu; (piezīme: fotoportrets iesniedzams vispārpieņemtā digitālā formātā)
- plānotās LOK 2024. - 2028. gada darbības programmas kopsavilkumu (nepārsniedzot 4000 rakstu zīmes), pie kam šādu programmas kopsavilkumu iespējams sagatavot kā atsevišķam kandidātam, tā vairākiem kandidātiem kopā;
- video prezentāciju, atbildot uz trīs iepriekš LOK mājas lapā publicētiem, LOK Izpildkomitejas saskaņotiem, jautājumiem; (prezentācija iesniedzama kā saite uz attiecīgo saturu kādā no vispārpieņemtiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem – youtube u.c.);

Iesniegtie aģitācijas materiāli visi vienlaicīgi nākamajā dienā pēc iesniegšanas termiņa beigām jeb ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms sesijas tiks publicēti LOK tīmekļa vietnē olimpiade.lv.